Svetový deň vody 22.03.2019

19.03.2019 07:20

Voda je základnou podmienkou všetkého života. Dnes sú ale vodné zdroje vystavené zvyšujúcim sa požiadavkám na spotrebu vody. V roku 1992 valné zhromaždenie OSN vyhlásilo 22. marec za Svetový deň vody. Na svojom 47. zasadnutí týmto prijalo rezolúciu A/res/47/193 of 22 February 1993. Svetový deň vody sa teda oslavuje počnúc rokom 1993 v súlade s odporučeniami Konferencie OSN o životnom prostredí a rozvoji, ktoré sú obsiahnuté v kapitole 18 (Ochrana kvality a zásob sladkovodných zdrojov) Agendy 21. Členské krajiny boli vyzvané, aby tento deň venovali implementácii odporúčaní medzinárodnej rady a vytýčili konkrétne aktivity na úrovni svojho štátu. Každý rok je jedna z nominovaných agentúr OSN poverená oslavou a propagáciou novej témy, ktorú riadi Administratívny výbor pre koordináciu (ACC) vodných zdrojov. Svetový deň vody je kľúčovým pre zameriavanie pozornosti okrem iného na:

  • určenie problémov týkajúcich sa zásobovania pitnou vodou,
  • zvýšenie povedomia verejnosti o dôležitosti zachovania a ochrany zdrojov vody a pitnej vody,
  • zvýšenie účasti a spolupráce vlád, medzinárodných agentúr, mimovládnych organizácií a súkromného sektoru na organizácií osláv Medzinárodného dňa vody.

Na zvýšenie povedomia sa navrhujú kampane organizované vládami a ich partnermi v jednotlivých krajinách. Partnerstvo medzi vládami, súkromným sektorom, mimovládnymi organizáciami a odbornými organizáciami možno podporiť účasťou a spoluprácou týchto strán na nasledujúcich aktivitách:

  • podpora masmediálnych vzdelávacích programov,
  • zameranie na deti a mládež,
  • výroba a rozširovanie dokumentárnych filmov,
  • organizovanie konferencií, okrúhlych stolov, seminárov a výstav týkajúcich sa ochrany a rozvoja vodných zdrojov,
  • podpora komunitných programov,
  • zvýšenie podpory verejného i súkromného sektoru prostredníctvom spolupráce a účasti na oslave Svetového dňa vody.

22. marec je teda jedinečnou príležitosťou pripomenúť všetkým mimoriadnu dôležitosť vody pre zachovanie životného prostredia a pre rozvoj ľudskej spoločnosti. Praktické úsilie nám môže pomôcť zvýšiť svetové povedomie o týchto problémoch a ich riešeniach. Našou úlohou je premeniť slová na záväzky a činy v tejto oblasti.

Zdroj: Slovenská agentúra životného prostredia 

Späť

Vyhľadávanie

© 2010 Všetky práva vyhradené.