Cenník platný do 31.08.2019. Od 01.09.2019 budú v platnosti nové finančné pásma, výška poplatku bude včas zverejnená .

Platba za stravné sa uhráza vždy do 25-teho dňa predchádzajúceho mesiaca (napr. platbu za máj je potrebné uhradiť do 25-teho apríla).

Platbu možno previesť:        - peňažným poštovým poukazom

                                        - vkladom na účet SK20 0200 0000 0000 1903 4382

                                        - trvalým príkazom na účet SK20 0200 0000 0000 1903 4382

                                        - elektronickým bankovníctvom

Vzniknuté preplatky sa vracajú na konci polroka a na konci školského roka.

Finančné pásma nákladov na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov a príspevok zákonného zastupcu dieťaťa a žiaka od 01.09.2013.

Schválené Obecným zastupiteľstvom v Porube VZN č.1/2013.

MŠ - celodenná strava:        1,27€

MŠ - desiata:                      0,30€

MŠ - obed:                        0,72€

MŠ - olovrant:                    0,25€      

Dospelý stravník:                2,36€

Rodičia v hmotnej núdzi a dôchodcovia s nízkym príjmom môžu požiadať Obecný úrad o príspevok na stravovanie. Bližšie informácie o príspevkoch Vám poskytnú zamestanci Obecného úradu v Porube.                        

                

Vyhľadávanie

© 2010 Všetky práva vyhradené.