Informácie o nás

Obec Poruba ako zriaďovateľ školskej jedálne pri materskej škole a základnej škole, v zmysle § 140 ods. 9 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní poskytuje stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky.

Kuchyňa školskej jedálne je umiestnená v areály materskej školy. Výdajne stravy sú situované v budove materskej školy.

Školská jedáleň poskytuje stravovacie služby deťom z materskej školy a  dospelým stravníkom {učiteľom a prevádzkovým zamestnancom materskej školy a obecného úradu} ako aj  ostatným stravníkom {dôchodcom z obce, ktorým zabezpečujeme aj rozvoz stravy do domácností v ich obedároch}.

Z materskej školy sa stravuje 45 detí, ktoré odoberajú desiatu, obed a olovrant. Z dospelých stravníkov je prihlásených na obedy 13 zamestnancov  a 28 ostatných stravníkov .

Náš Tím

 
 Krasková Monika - vedúca  školskej jedálne
 
 

Piešová Jarmila - hlavná kuchárka

 

Borková Mária -pomocná kuchárka

 

Vyhľadávanie

© 2010 Všetky práva vyhradené.